• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
0
7
8
6
6
Ý kiến chỉ đạo điều hành 18 Tháng Năm 2020 1:45:00 CH

Nội dung Kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án đầu tư 5 tháng năm 2020 và kế hoạch trong thời gian tới

 

 

 

          Ngày 11 tháng 5 năm 2020, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án đầu tư 5 tháng năm 2020  và kế hoạch trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Thanh Mỹ; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường (đính kèm danh sách dự họp). Sau khi nghe Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo, ý kiến của phòng, ban, đơn vị và Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo như sau:

1. Giao Văn phòng Sở, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình rà soát pháp lý, quy chế tổ chức hoạt động,… của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình nhằm báo cáo, tham mưu cho Ban Giám đốc Sở về hoạt động trong thời gian tới của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2020.

2. Giao Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường khẩn trương báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và nêu khó khăn, vướng mắc. Từ đó, kiến nghị đề xuất để đẩy nhanh tiến độ của dự án, trong trường hợp xét thấy cần thiết chuyển về Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình của Sở làm chủ đầu tư dự án, báo cáo Ban Giám đốc Sở trước ngày 15 tháng 5 năm 2020.

3. Giao Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình rà soát tính pháp lý về Chủ đầu tư đối với 02 dự án sau, tham mưu báo cáo cho Ban Giám đốc Sở trước ngày 15 tháng 5 năm 2020, cụ thể:

- Trung tâm Điều hành thông minh và chuyển đổi số kho lưu trữ cho Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố.

- Hệ thống cơ sở dữ liệu thông minh phục vụ xử lý thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

4. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình

- Tham mưu về cơ sở pháp lý trong trường hợp chuyển đổi chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện dự án, báo cáo cho Ban Giám đốc Sở trước ngày 15 tháng 5 năm 2020.

- Phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, tìm quỹ đất, tham mưu xây dựng các kho lưu trữ, trụ sở các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai quận, huyện.

- Để khẩn trương lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình chủ trì, chủ động, nhanh chóng phối hợp với Phòng Quản lý chất thải rắn thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư thực hiện dự án bao gồm: lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BLT.

5. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp trong việc sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị,.. của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

6. Giao các chủ đầu tư và Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân dự án. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 nếu chủ đầu tư có kết quả giải ngân dưới 70% phải tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm từng đơn vị, cá nhân. Lưu ý các dự án đã được giao vốn theo Quyết định số Quyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đợt 1).

Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kiên quyết đề xuất điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để kiến nghị điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm hoặc dự án đã có khối lượng hoàn thành.

- Tp trung thc hin các nhim v, gii pháp nhm đẩy nhanh tiến độ thc hin và gii ngân kế hoch vn theo đúng ch đạo ca y ban nhân dân thành ph và Ban Giám đốc Sở.

- Nghiêm túc thc hin công tác nhp s liu khi lượng thc hin và s vn gii ngân tng d án trên H thng qun lý đầu tư công ca S Kế hoch và Đầu tư định k trước ngày 05 hàng tháng. S Kế hoch và Đầu tư s rà soát H thng, trích xut danh sách các cơ quan, đơn v không thc hin đăng nhp, cp nht s liu và báo cáo y ban nhân dân thành ph x lý theo quy định. Đây là cơ s để đánh giá kết qu thc hin ca các đơn v và đồng thi là căn c để xem xét, b trí kế hoch vn, do đó yêu cu Ch đầu tư nghiêm túc thc hin.

- Báo cáo đúng thời hạn và đầy đủ nội dung về công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Chủ đầu tư dự án nếu vì thiếu trách nhiệm phải hủy bỏ dự án thì Chủ đầu tư (các cá nhân và tập thể liên quan) phải tự chịu mọi chi phí chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và các chi phí liên quan khác.

- Chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị khảo sát, lập dự án, thiết kế cơ sở đảm bảo đủ điều kiện, năng lực theo quy định; đảm bảo chất lượng lập dự án, thiết kế cơ sở theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức và đảm bảo tổng mức đầu tư. Dự toán xây dựng công trình phải được dự tính đúng, đủ các khoản mục chi phí theo quy định, phù hợp với độ dài thời gian thực hiện dự án, tránh tình trạng phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở, đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính 


Số lượt người xem: 95    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm