• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
3
3
7
4
4
4
Khen thưởng – Xử phạt 29 Tháng Mười Hai 2014 3:50:00 CH

Dự thảo Đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường năm 2014

  


Thực hiện công văn số 98/UBND-VX ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua đối với các cụm, khối thi đua thuộc thành phố;

Nhằm triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác ngành tài nguyên môi trường; làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá, bình chọn và đề nghị khen thưởng cho những tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc ngành tài nguyên môi trường thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm thi đua  năm 2014 như sau:

1. Nhắc nhở chế độ thông tin, báo cáo chung:

a) Để làm cơ sở đánh giá tình hình, chấm điểm việc thực hiện các lĩnh vực công tác của ngành tài nguyên môi trường và bình chọn thi đua trong năm, các phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện có trách nhiệm:

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác hàng tháng, quý và chương trình công tác tháng sau về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 của tháng, quý báo cáo.

- Riêng báo cáo tổng kết năm và phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm tới gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11 hằng năm. Số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 11 của năm trước đến ngày 15 tháng 11 của năm hiện tại.

b) Ngoài ra, đối với từng lĩnh vực công tác cụ thể phòng Tài nguyên và Môi trường đều phải thực hiện báo cáo đúng hạn và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

2. Những căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua:

a) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua cuối năm và phương hướng nhiệm vụ trong năm tới (các nội dung báo cáo theo bảng tự chấm điểm đính kèm)

b) Bảng tự chấm điểm thi đua của các đơn vị (theo mẫu) kèm công văn đề nghị khen thưởng (nếu có);

c) Kết quả kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện lĩnh vực công tác tại các đơn vị (nếu có);

d)) Việc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong ngành tài nguyên môi trường (thể hiện qua điểm thi đua của các phòng, ban, đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường chấm);

e) Các kênh thông tin khác (nếu có).

3. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc theo dõi, chấm điểm đối với phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện:

a) Văn phòng Sở theo dõi, chấm điểm việc thực hiện chế độ báo cáo, việc tổ chức phong trào thi đua của phòng Tài nguyên và Môi trường.

b) Phòng Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, chấm điểm nội dung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

c) Phòng Quản lý sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố theo dõi, chấm điểm công tác cấp giấy chứng nhận, công tác quản lý sử dụng đất của tổ chức, cá nhân.

d) Phòng Quản lý chất thải rắn, Chi cục Bảo vệ môi trường theo dõi, chấm điểm công tác quản lý nhà nước về môi trường như ngăn chặn ô nhiễm môi trường, xây dựng phong trào xanh - sạch - đẹp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thu phí vệ sinh môi trường và giải quyết vấn đề rác thải, nước thải, công tác vệ sinh môi trường đô thị

e) Phòng Kinh tế đất theo dõi, chấm điểm công tác xây dựng bảng giá đất.

          f) Thanh tra Sở theo dõi, chấm điểm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai, môi trường.

4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả chấm điểm về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Sở) trước ngày 05 tháng 12 hàng năm.

- Các phòng, ban, đơn vị được phân công có trách nhiệm chấm điểm và nhận xét cụ thể về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo dõi; văn bản báo cáo của phòng, ban, đơn vị là cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường chấm điểm các quận huyện và giải đáp các thắc mắc của các quận, huyện sau này.

- Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, chấm điểm và báo cáo lãnh đạo Sở thông qua kết quả chấm điểm thi đua trước ngày 10 tháng 12 năm 2014. Văn phòng Sở thông báo kết quả để phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến phản hồi về kết quả chấm điểm trong vòng 4 ngày làm việc. Nếu quá thời hạn trên mà không nhận được ý kiến phản hồi, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố và sẽ không xem xét, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về kết quả chấm điểm.

- Kết quả chấm điểm thi đua là cơ sở để đề xuất các hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường thành phố. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng Sở để được giải đáp./.

 

Tải file hướng dẫn

 

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 2138    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm