Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
4
9
1
6
9
Các công tác khác 13 Tháng Sáu 2019 1:30:00 CH

Báo cáo phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

 

Để có cơ sở báo cáo phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2575/BTNMT-TCCB ngày 04 tháng 6 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện báo cáo và thống kê theo đề cương cụ thể như sau:

Phần 1. Thực trạng thực hiện chức năng, nhiệm vụ (thống kê theo Phụ lục 01)

1. Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV: Những nhiệm vụ đã thực hiện; những nhiệm vụ đã giao nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành do các yếu tố khách quan và chủ quan (cơ chế, chính sách, điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực,… hoặc không còn phù hợp); những nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa được quy định. Đánh giá sự phù hợp, không phù hợp, nguyên nhân của sự không phù hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

2. Đánh giá việc thực hiện phân cấp theo Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố; 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho thủ trưởng Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

3. Mối quan hệ phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với các ngành, đơn vị khác.

Phần 2. Thực trạng nguồn nhân lực (thống kê theo Phụ lục 03, 04)

Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thống kê, đánh giá chung về thực trạng đội ngũ công chức bao gồm cả công chức cấp phường, xã; đánh giá về mức độ phù hợp giữa khối lượng công việc được giao với nguồn lực hiện có (nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính,…). Thời điểm chốt số liệu tính đến ngày 31/5/2019.

Phần 3. Đề xuất, kiến nghị: Đề xuất, kiến nghị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực,…

Phần 4. Tài liệu kèm theo báo cáo: Quyết định phê duyệt Đề án hoặc Danh mục vị trí việc làm đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận Tổ chức – Văn phòng Sở) bao gồm file scan, file word, file excel qua hộp thư điện tử dtttrinh.stnmt@tphcm.gov.vn hoặc totrinh.dt3@gmail.com trước ngày 20 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

Đính kèm chi tiết tại đây

 

Văn phòng Sở

 

 

 


Số lượt người xem: 2712    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm