• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
0
8
5
1
0
Tin tức sự kiện 07 Tháng Năm 2024 2:40:00 CH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

(HCM CityWeb) - Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

 

 

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

 

 

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bám sát, triển khai có hiệu quả Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố, nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; cụ thể hóa các nội dung, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

 

 

 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ, kiểm soát xung đột lợi ích để ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

 

 

 

Tổ chức thực hiện

 

 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố căn cứ Kế hoạch này, chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo nội dung Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách

 

 

 

Thanh tra Thành phố được giao hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Thành phố; kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố các biện pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch này.

 

 

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Công ước của Liên Hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

 

 

Nâng cao năng lực, trách nhiệm trong công tác thanh tra, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu, hành vi tham nhũng, tiêu cực; chú trọng theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, khắc phục hậu quả, xử lý sai phạm sau thanh tra, nhất là việc thu hồi tài sản, việc xử lý kỷ luật hành chính; thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

 

 

Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định; triển khai thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Báo cáo Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.

 

 

 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng báo cáo đánh giá và lập hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

 

 

 

Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo đúng quy định.

 

 

 

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đột xuất và định kỳ (hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm); báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

 

Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành, khắc phục việc ban hành pháp luật còn thiếu sót, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định.

 

 

 

Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào các sự kiện, văn bản hướng dẫn hoạt động “Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11” hằng năm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên cổng thông tin tuyên truyền quy định pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn), góp phần tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng.

 

 

 

Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; trong công tác tổ chức cán bộ, kiểm soát xung đột lợi ích của cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

 

 

Tiếp tục kiến nghị và theo dõi việc thực hiện kiến nghị đối với các Bộ, ngành Trung ương về sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức phù hợp với thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

 

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, việc tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, việc chuyển đổi vị trí của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

 

 

 

Thanh tra, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đối với các tổ chức xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn Thành phố (thông qua Thanh tra Thành phố) theo quy định.

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Thành phố tiếp tục hướng dẫn thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ sở giáo dục đào tạo và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

 

 

 

Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành mới tiêu chuẩn, định mức thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Hướng dẫn việc thực hiện, công khai minh bạch về thu chi, tài chính ngân sách; mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công theo quy định.

 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nội dung phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên Cổng Thông Tin Điện Tử Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Báo chí Thành phố và các phương tiện báo chí, truyền thông trên địa bàn Thành phố.

 

 

 

UBND TP đề nghị Công an Thành phố kịp thời chỉ đạo xác minh, giải quyết nội dung tố giác, tin báo tội phạm tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm. Tăng cường phối hợp, thông tin, trao đổi với Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với tin báo có liên quan đến cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, thông tin kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

 

Chỉ đạo Cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ có biện pháp khắc phục những khó khăn về tổ chức hoạt động, đội ngũ cán bộ, vướng mắc trong quá trình khởi tố, điều tra, hạn chế tình trạng kéo dài thời hạn điều tra, trả hồ sơ điều tra bổ sung; đẩy nhanh tiến độ, sớm có kết luận điều tra đối với các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp tồn đọng, dư luận quan tâm, đặc biệt là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

 

 

 

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố và Ban Nội chính Thành ủy nhằm kịp thời điều tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án tham nhũng phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quần chúng quan tâm.

 

 

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát việc thực hiện cải cách hành chính nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính và tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan công quyền và cán bộ, công chức Nhà nước; có hình thức thích hợp để vận động nhân dân tích cực ủng hộ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hoạt động giám sát thông qua việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực phản ánh của người dân, của báo chí để đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”.

 

 

 

Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính; các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng vặt; cung cấp thông tin cho cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

 

 

UBND TP đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho người lao động, thành viên, hội viên của đơn vị mình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, tiêu cực; kịp thời thông báo với các cơ quan có thẩm quyền về hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

 

 

Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, định hướng, giải pháp của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cung cấp thông tin, phản ánh của nhân dân, của cán bộ và phát hiện của báo chí để các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý. Theo dõi, phản ánh và giám sát quá trình xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện.

 

 

 

Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề, cuộc thi báo chí có nội dung, chủ đề về báo chí cách mạng với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính.

 

 

ZUKI

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 123    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm