1. Cách xếp lương công chức hành chính:

Điều 14 Thông tư 2/2021/TT-BNV hướng dẫn cụ thể cách xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính như sau:

 

Ngạch

 

 

Áp dụng bảng lương

 

 

Hệ số lương

 

 

Mức lương

 

 

Ngạch Chuyên viên cao cấp

 

 

Công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1)

 

 

Từ 6,2 – 8,0

 

 

Từ 9,238 - 11,92 triệu đồng/tháng

 

 

Ngạch Chuyên viên chính

 

 

Công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1)

 

 

Từ 4,4 - 6,78

 

 

Từ 6,556 - 10,102 triệu đồng/tháng

 

 

Ngạch Chuyên viên

 

 

Công chức loại A1

 

 

Từ 2,34 - 4,98

 

 

Từ 3,486 - 7,42 triệu đồng/tháng

 

 

Ngạch Cán sự

 

 

Công chức loại A0

 

 

Từ 2,1 - 4,89

 

 

Từ 3,129 - 7,286 triệu đồng/tháng

 

 

Ngạch Nhân viên

 

 

Công chức loại B

 

 

Từ 1,86 - 4,06

 

 

Từ 2,771 - 6,049 triệu đồng/tháng

 

Ngoài ra, Trường hợp công chức ngạch nhân viên thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan không có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm thì áp dụng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cụ thể:

   

 

Bậc 1

 

 

Bậc 2

 

 

Bậc 3

 

 

Bậc 4

 

 

Bậc 5

 

 

Bậc 6

 

 

Bậc 7

 

 

Bậc 8

 

 

Bậc 9

 

 

Bậc 10

 

 

Bậc 11

 

 

Bậc 12

 

 

Nhân viên lái xe

 

 

Hệ số lương

 

 

2.05

 

 

2.23

 

 

2.41

 

 

2.59

 

 

2.77

 

 

2.95

 

 

3.13

 

 

3.31

 

 

3.49

 

 

3.67

 

 

3.86

 

 

4.03