■  Kế hoạch hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 của Ủy ban nhân dân Thành phố  (22/10)
■  Kế hoạch tăng cường triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trong năm 2020  (22/10)
■  Duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy tích hợp xử lý chất thải rắn Vietstar tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc  (22/10)
■  Tiêu chí và quy trình công nhận “Phường - xã - thị trấn sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường”  (22/10)
■  Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn Thành phố của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành  (22/10)
■  Kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố của Ủy ban nhân dân Thành phố ban  (22/10)
■  Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (22/10)
■  Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt  (22/10)
■  Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện số Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn tại văn bản số 1560/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 8 năm 2021  (22/10)
■  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện môi trường” năm 2021  (22/10)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
6
7
3
6
3
����n v��� tr���c thu���c 22 Tháng Mười 2021 11:29:33 SA
Tìm kiếm