• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
9
6
5
1
6
Thông tin đo đạc bản đồ 18 Tháng Năm 2022 10:27:59 CH
Thông tin các tổ chức được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (13/05/2022)
Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều ...
Thông tin các tổ chức được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (28/04/2022)
Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 06/04/2022  (14/04/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 06/04/2022. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm danh sách tại ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 29/03/2022  (01/04/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 29/03/2022. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên ...
Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2022  (14/03/2022)
Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin Địa lý Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Để việc kiểm tra chấp hành pháp luật về hoạt động đo đạc và ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 28/02/2022  (04/03/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 28/02/2022. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 25/02/2022  (25/02/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 25/02/2022. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 28/01/2022  (28/01/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 28/01/2022. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 11/01/2022  (17/01/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 11/01/2022. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 30/12/2021  (10/01/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 30/12/2021. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm