• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
3
3
8
1
3
8
Khen thưởng – Xử phạt 28 Tháng Mười Một 2013 9:50:00 SA

Hướng dẫn Đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường

                     ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG    

 

            Số: 7864 /HD-TNMT-VP      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

          

HƯỚNG DẪN 

Đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường

 

 

          Thực hiện Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về công tác thi đua - khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh; Văn bản số 98/UBND-VX ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua đối với các cụm, khối thi đua thuộc thành phố; Văn bản số 20/HĐTĐKT ngày 06/3/2013 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Thành phố về phân chia cụm, khối thi đua và thông báo cụm trưởng, khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố năm 2013;

Nhằm triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực công tác ngành tài nguyên môi trường; làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá, bình chọn và đề nghị khen thưởng cho những tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuộc ngành tài nguyên môi trường thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm thi đua như sau:

 

1. Về chế độ thông tin, báo cáo chung:

a) Để làm cơ sở đánh giá tình hình, chấm điểm việc thực hiện các lĩnh vực công tác của ngành tài nguyên môi trường và bình chọn thi đua trong năm, các phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện có trách nhiệm:

 

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác hàng tháng, quý và chương trình công tác tháng sau về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 của tháng, quý báo cáo.

- Riêng báo cáo tổng kết năm và phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm tới gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11 hằng năm. Số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 11 của năm trước đến ngày 15 tháng 11 của năm hiện tại.

b) Ngoài ra, đối với từng lĩnh vực công tác cụ thể phòng Tài nguyên và Môi trường đều phải thực hiện báo cáo đúng hạn và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

 

2. Những căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua:

 

a) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua cuối năm và phương hướng nhiệm vụ trong năm tới (các nội dung báo cáo theo bảng tự chấm điểm đính kèm)

b) Bảng tự chấm điểm thi đua của các đơn vị (theo mẫu) kèm công văn đề nghị khen thưởng (nếu có);

c) Kết quả kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện lĩnh vực công tác tại các đơn vị (nếu có);

d)) Việc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong ngành tài nguyên môi trường (thể hiện qua điểm thi đua của các phòng, ban, đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường chấm);

e) Các kênh thông tin khác (nếu có).

 

Lưu ý:

 

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 15/2012/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường đã được cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường: http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn

Đề nghị các phòng Tài nguyên và Môi trường truy cập cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường (mục Chuyên đề - Giải pháp) để tải về và triển khai thực hiện.

3. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc theo dõi, chấm điểm đối với phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện:

a) Văn phòng Sở theo dõi, chấm điểm việc thực hiện chế độ báo cáo, việc tổ chức phong trào thi đua của phòng Tài nguyên và Môi trường.

b) Phòng Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, chấm điểm nội dung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

c) Phòng Quản lý sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố theo dõi, chấm điểm công tác cấp giấy chứng nhận, công tác quản lý sử dụng đất của tổ chức, cá nhân.

d) Phòng Quản lý chất thải rắn, Chi cục Bảo vệ môi trường theo dõi, chấm điểm công tác quản lý nhà nước về môi trường như ngăn chặn ô nhiễm môi trường, xây dựng phong trào xanh - sạch - đẹp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thu phí vệ sinh môi trường và giải quyết vấn đề rác thải, nước thải, công tác vệ sinh môi trường đô thị

e) Phòng Kinh tế đất theo dõi, chấm điểm công tác xây dựng bảng giá đất.

          f) Thanh tra Sở theo dõi, chấm điểm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai, môi trường.

 

4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả chấm điểm về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Sở) trước ngày 05 tháng 12 hàng năm.

- Các phòng, ban, đơn vị được phân công có trách nhiệm chấm điểm và nhận xét cụ thể về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo dõi; văn bản báo cáo của phòng, ban, đơn vị là cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường chấm điểm các quận huyện và giải đáp các thắc mắc của các quận, huyện sau này.

- Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá, chấm điểm và báo cáo lãnh đạo Sở thông qua kết quả chấm điểm thi đua trước ngày 10 tháng 12 năm 2013. Văn phòng Sở thông báo kết quả để phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến phản hồi về kết quả chấm điểm trong vòng 4 ngày làm việc. Nếu quá thời hạn trên mà không nhận được ý kiến phản hồi, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố và sẽ không xem xét, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại về kết quả chấm điểm.

- Kết quả chấm điểm thi đua là cơ sở để đề xuất các hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm thi đua ngành tài nguyên môi trường thành phố. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng Sở để được giải đáp./.

 

 

 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    QUẬN, HUYỆN: ……….                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG     

                                   

BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM …………

CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN-HUYỆN    

 

 

TT

Nội dung

Điểm chuẩn

tối đa

Điểm tự

chấm

1

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch:

- Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm (20 điểm);

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng về đất ở, nhà ở (20 điểm);

- Công tác quản lý vệ sinh môi trường như ngăn chặn ô nhiễm môi trường và giải quyết vấn đề rác thải, nước thải và xây dựng phong trào xanh - sạch- đẹp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thu phí vệ sinh môi trường (20 điểm).

- Công tác xây dựng bảng giá đất (20 điểm).

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai, môi trường (20 điểm)…

100

 

 

 

 

 

2

Kết quả quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; công tác chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ các quận - huyện, phường - xã và các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

100

 

3

Công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận - huyện trong xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác QLNN về lĩnh vực

100

 

4

Công tác nghiên cứu khoa học, đúc kết thực tiễn, xây dựng các chuyên đề, dự án hoặc đề án phục vụ xây dựng các chủ trương, các giải pháp lớn của ngành

100

 

5

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy của đơn vị và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, hội họp…

100

 

6

Kết quả xây dựng lực lượng chính trị, hoạt động của đảng, đoàn thể và công tác thi đua - khen thưởng.

100

 

7

Các đơn vị được điểm thưởng khi:

Đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua được Sở TNMT cộng  thêm 5 điểm.

 

 

8

Các đơn vị được điểm trừ khi:

 - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo chậm so với thời gian qui định  bị trừ 5 điểm

- Không thực hiện đầy đủ các nội dung, tiêu chí thi đua do Sở phát động bị trừ 02 điểm.

 

 

 

Điểm bình quân = tổng số điểm : 6

600:6

 

 

Tổng điểm

 

 

 

Tự xếp loại: ..........................

- Xuất sắc: từ 90 – 100 điểm.

- Tiên tiến: từ 80 đến 89 điểm

- Trung bình : từ 70 đến 79 điểm

- Kém : từ 50 đến 69 điểm.

 

 

                                                                                     Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 2538    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm