Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
0
5
1
8
9
1
Thông tin hoạt động 06 Tháng Hai 2023 4:31:24 CH
Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quan trắc thủy văn (QCVN 47:2022/BTNMT)  (02/02/2023)
  
Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn (QCVN 47:2022/BTNMT, thay thế QCVN 47:2012/BTNMT), theo đó Quy chuẩn QCVN 47:2022/BTNMT có một số nội dung thay đổi so với Quy chuẩn QCVN 47:2012/BTNMT như sau: - Về vị trí quan trắc, Quy ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm