Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
1
0
9
9
Công tác quản lý đất đai 28 Tháng Mười Hai 2021 2:35:00 CH

Về cấp Giấy chứng nhận về nhà ở, đất ở cho người mua căn hộ chung cư tại dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú làm chủ đầu tư

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 10/CV/TP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường “kiểm tra, thông báo cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua theo đúng quy định tại dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức (Quận 9 cũ) do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú làm chủ đầu tư”.   

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú tổ chức kiểm tra dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú làm chủ đầu tư.

Căn cứ nội dung hồ sơ và kết quả kiểm tra thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

I. NỘI DUNG HỒ SƠ

1. Về pháp lý quyền sử dụng đất

Ngày 30 tháng 6 năm 2004, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 3232/QĐ-UB “thu hồi 29.013 m2 đất tại phường Phú Hữu, Quận 9 và giao cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú 28.737 m2 trong diện tích đất thu hồi nêu trên để đầu tư xây dựng khu nhà ở”.

Ngày 28 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 5086/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố với nội dung “điều chỉnh giảm diện tích thu hồi và giao đất tại Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú để đầu tư xây dựng nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9, cụ thể như sau: Diện tích đất giao sau khi điều chỉnh: 12.657,3 m2”.  

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 4376/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định số 3232/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố với nội dung “khu đất có diện tích 12.657,3 m2 tại phường Phú Hữu, Quận 9, Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú sử dụng để đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt, trong đó gồm:

+ 12.388,9 m2 đất nông nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thỏa thuận bồi thường cho người sử dụng đất: chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy hoạch.

+ 268,4 m2 đất do Nhà nước trực tiếp quản lý có trong phạm vi dự án: Nhà nước giao sử dụng để thực hiện dự án theo quy hoạch”. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT72546 cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú, diện tích 8.247,5 m2, mục đích sử dụng đất “đất ở tại đô thị (xây dựng chung cư kết hợp thương mại dịch vụ)” với “thời hạn sử dụng: ổn định lâu dài” theo “các chỉ tiêu quy hoạch được xác định theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 9”.

2. Về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và thực hiện dự án

Ngày 23 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức) ký Quyết định số 52/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9 với đất nhóm nhà ở cao tầng diện tích 7.635,52 m2 trong đó “đất xây dựng nhà ở cao tầng: 3.054,21 m2 (40%)”.

Ngày 05 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 2386/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú làm chủ đầu tư.   

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 351/HĐXD-QLDA thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu.

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 520/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình Khu nhà ở phường Phú Hữu.

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 145/GPXD “được phép xây dựng dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu, Quận 9, gồm: hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khối chung cư kết hợp thương mại dịch vụ (01 tầng hầm + 18 tầng nổi)” với “diện tích khu đất nhóm ở cao tầng: 7.635,52 m2, diện tích xây dựng khối đế: 3.054,21 m2, diện tích xây dựng khối tháp: 2.481,5 m2”, “diện tích xây dựng tầng hầm: 6.722,07 m2, tổng diện tích sàn xây dựng (không kể hầm): 45.238,2 m2” gồm 549 căn hộ.

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 792/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh kết cấu phần móng công trình Khu nhà ở phường Phú Hữu.

Ngày 19 tháng 02 năm 2020, Sở Xây dựng cấp Phụ lục Giấy phép xây dựng số 20/PLGPXD “điều chỉnh thiết kế phần mỏng Khu nhà ở cao tầng thuộc dự án Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9 theo thiết kế kỹ thuật điều chỉnh đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 792/HĐXD-QLTK ngày 26 tháng 12 năm 2019”.

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng có Công văn số 419/CPN-QLXD/L1 về thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoạn phần cọc, móng, sàn hầm, sàn tầng 01 công trình.

Ngày 06 tháng 12 năm 2021, Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng có Thông báo số 616/CPN-QLXD/HT thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo đó “chấp thuận kết quả nghiệm thu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú để đưa vào sử dụng đối với công trình”.

3. Nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Sở Tài chính có Công văn số 1545/STC-BVG số tiền Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú được khấu trừ là 3.413.707.840 đồng.

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Cục Thuế Thành phố có Thông báo số 6606/TB-CT thông báo số tiền sử dụng đất Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú phải nộp đối với diện tích 8.247,5 m2 là 18.755.572.160 đồng sau khi đã được khấu trừ số tiền 3.413.707.840 đồng.

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Chi Cục Thuế Quận 9 có Thông báo số 2943/TB-CCT-KK “xác nhận Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo Thông báo số 6606/TB-CT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Cục Thuế Thành phố”.

4. Nghĩa vụ nhà ở xã hội

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Sở Xây dựng có Công văn số 2924/SXD-PTN&TTBĐS theo đó “dự án này có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha, trường hợp Công ty đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất cho 100% diện tích đất ở của toàn bộ dự án (bao gồm cả phần diện tích 20% đất ở để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định), theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng cho các dự án khác thì Công ty đã thực hiện xong nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”. 

5. Về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công án Thành phố có Công văn số 398/PC07-Đ2 “chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy công trình Khu nhà ở phường Phú Hữu”.

6. Cấp số nhà

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức) ký Quyết định số 75/QĐ-UBND  phê duyệt phương án đánh số nhà của dự án.

7. Về bán nhà ở  hình thành trong tương lai

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Sở Xây dựng có Công văn số 4378/SXD-PTN&TTBĐS theo đó “549 căn hộ thuộc dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu, Quận 9 đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai”.

8. Về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 953/QĐ-STNMT-CCBVMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Tại buổi kiểm tra thực địa ngày 14 tháng 12 năm 2021, đại diện các bên tham dự (Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố) xác nhận:

- Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường số 7;

- Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình chung cư theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được Ủy ban nhân dân Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức) duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-UBND, Thiết kế cơ sở và Thiết kế kỹ thuật được Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng duyệt tại Công văn số 351/HĐXD-QLDA, số 520/HĐXD-QLTK, số 792/HĐXD-QLTK, Giấy phép xây dựng số 145/GPXD và Phụ lục Giấy phép xây dựng số 20/PLGPXD của Sở Xây dựng; sau khi xây dựng hoàn chỉnh công trình chung cư đã được Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng cho phép nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng tại Thông báo số 616/CPN-QLXD-HT và công trình chung cư đang trong giai đoạn hoàn thiện (vệ sinh…), chưa đưa người vào sử dụng.

- Trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư không bị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

- Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức: Nhà, đất hiện không tranh chấp, khiếu nại.

- Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Đức: Chủ đầu tư đã thực hiện cam kết tại Văn bản số 16/2016/CV/TP ngày 12 tháng 12 năm 2016 về việc xây dựng hoàn chỉnh kết nối giao thông và hệ thống tầng kỹ thuật của khu đất qua tuyến đường giao thông rộng 12 m.

III. Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðất đai năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo “kết quả kiểm tra” như trên đối với dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú làm chủ đầu tư đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị:

1. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú

- Nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng mua căn hộ chung cư tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố (số 12 đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận Bình Thạnh) hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký; thành phần hồ sơ theo quy định Khoản 3 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP (bao gồm bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CT72546);

- Khi nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú và người mua căn hộ chung cư phải có văn bản thỏa thuận xác định rõ người (hoặc đơn vị) nhận Giấy chứng nhận, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú hoặc người mua căn hộ chung cư có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền, lệ phí trước bạ theo quy định.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố

- Tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua căn hộ chung cư theo quy định; phát hành Giấy chứng nhận theo thỏa thuận giữa Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú và người mua căn hộ chung cư;

- Khi cấp Giấy chứng nhận nhận cho người mua căn hộ chung cư, thu hồi, quản lý hoặc chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CT72546 theo quy định;

- Cập nhật, lưu trữ hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ chung cư thuộc dự án Khu nhà ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Phú làm chủ đầu tư cho Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố để xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ chung cư đồng thời lưu trữ theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

                                                                                                                                                                           Phòng Quản lý đất


Số lượt người xem: 609    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm