Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
8
7
3
2
Công tác quản lý đất đai 06 Tháng Giêng 2022 8:35:00 SA

Thông báo cấp Giấy chứng nhận về nhà ở, đất ở cho người mua nhà ở tại dự án Khu nhà ở số 369 (nay là số 491) đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được Văn bản số 374/DVCI-ĐTKT ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong đề nghị “cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các căn nhà tại mã nền A01, A05, A06, C03 tại Dự án Khu nhà ở số 369 (nay là 491) đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh.

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân Phường 13, quận Bình Thạnh, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong tổ chức kiểm tra thực địa nhà, đất 04 căn nhà thuộc các nền A01, A05, A06, C03 Dự án Khu nhà ở số 369 (nay là 491) đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh.

Căn cứ nội dung hồ sơ và kết quả kiểm tra thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

I. NỘI DUNG HỒ SƠ

1. Về pháp lý quyền sử dụng đất

Ngày 05 tháng 02 năm 2004, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 422/QĐ-UBND “giao 5.227 m2 đất tại Xưởng may Forimex đặt tại số 369 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh cho Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong để hợp tác với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Hòn đầu tư xây dựng khu nhà ở kinh doanh” với “diện tích đất ở 3.270 m2, giao đất ổn định lâu dài”.

Ngày 17 tháng 8 năm 2007, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00404/3a (nền A01, thửa đất 28-26, diện tích 194 m2, mục đích sử dụng đất “đất ở tại đô thị”), số T00400/2a (nền A05, thửa đất 28-22, diện tích 131,8 m2, mục đích sử dụng đất “đất ở tại đô thị”), số T00399/2a (nền A06, thửa đất 28-21, diện tích 142,7 m2, mục đích sử dụng đất “đất ở tại đô thị”) và số T00385/2a (nền C03, thửa đất 28-5, diện tích 120,1 m2, mục đích sử dụng đất “đất ở tại đô thị”) cho Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong với “thời hạn sử dụng: lâu dài”.

2. Về thực hiện dự án

Ngày 12 tháng 8 năm 2004, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có Công văn số 2595/QHKT-ĐB1 thỏa thuận quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở số 369 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh trong đó lô A1 “diện tích lô đất: khoảng 190 m2/căn, diện tích xây dựng: 92 m2, tầng cao công trình: 3 tầng, khoảng lùi sân trước 2,5 m, sân sau tối thiểu 2 m”; lô A5, A6 và C3 “diện tích lô đất: khoảng 102-104 m2/căn, diện tích xây dựng: 77,5-102 m2/căn, tầng cao công trình: 3 tầng, khoảng lùi sân trước 2,5 m, sân sau tối thiểu 2 m”.  

Ngày 05 tháng 7 năm 2006, Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong lập Biên bản nghiệm thu bàn giao sử dụng công trình đối với công trình hạ tầng khu nhà ở.

Ngày 22 tháng 01 năm 2007, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ký Quyết định số 175/QĐ-UBND cấp số nhà cho dự án.

Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có Công văn số 507/CN-UBND chứng nhận số nhà trong đó lô A1, A5, A6 và C3 lần lượt mang số 491A1, 491A5, 491A6 và 491C3 đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Tại buổi kiểm tra thực địa ngày 09 tháng 12 năm 2021, đại diện các bên tham dự (Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân Phường 13, quận Bình Thạnh, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố) xác nhận 04 căn nhà số 491A1, 491A5, 491A6 và 491C3 đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh xây dựng phù hợp mẫu nhà được Sở Quy hoạch – Kiến trúc duyệt tại Công văn số 2595/QHKT-ĐB1 ngày 12 tháng 8 năm 2004 và các căn nhà này hiện không tranh chấp, khiếu nại.

III. Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðất đai năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo “kết quả kiểm tra” như trên đối với 04 căn nhà số 491A1, 491A5, 491A6 và 491C3 đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh  thuộc Dự án Khu nhà ở số 369 (nay là 491) đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong làm chủ đầu tư đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị:

1. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong

- Nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất đất ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố (số 12 đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận Bình Thạnh) hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký; thành phần hồ sơ theo quy định Khoản 3 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP (bao gồm bản chính 04 Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp số T00404/3a, số T00400/2a, số T00399/2a và số T00385/2a);

- Khi nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong và người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất đất ở phải có văn bản thỏa thuận xác định rõ người (hoặc đơn vị) nhận Giấy chứng nhận, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

- Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong hoặc người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất đất ở có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền, lệ phí trước bạ theo quy định.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố

- Tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định; phát hành Giấy chứng nhận theo thỏa thuận giữa Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong và người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở;

- Khi cấp Giấy chứng nhận nhận cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở, thu hồi, quản lý hoặc chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00404/3a, số T00400/2a, số T00399/2a và số T00385/2a theo quy định;

- Cập nhật, lưu trữ hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở thuộc Dự án Khu nhà ở số 369 (nay là 491) đường Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong làm chủ đầu tư cho Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố để xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở đồng thời lưu trữ theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

                                                                                                                                                                                                          Phòng Quản lý đất


Số lượt người xem: 582    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm