• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
6
6
2
9
0
Phòng chống tham nhũng & TH tiết kiệm chống lãng phí 19 Tháng Bảy 2024 4:27:04 CH
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024  (07/05/2024)
(HCM CityWeb) - Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn ...
Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (25/03/2021)
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Trên cơ sở Báo cáo số 12011/BC-STNMT-KHTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm ...
Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quí 1 năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường  (22/03/2021)
Căn cứ tình hình hoạt động tại đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quí 1 năm 2021 như sau: I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 1. Sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở, chính quyền, đoàn thể - Tăng cường quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cũng như các chính sách quản lý của Nhà nước về lĩnh vực ...
Báo cáo công tác phòng chống, tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020  (23/06/2020)
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của Sở - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, ...
Kế hoạch về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (03/03/2020)
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Kế hoạch số 3502/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu ...
Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (02/03/2020)
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018; Kế hoạch số 3502/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn ...
Báo cáo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020  (27/12/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và xây dựng phương hướng kế hoạch năm 2020 như sau: I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố là đơn vị thực ...
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và xây dựng phương hướng kế hoạch năm 2019  (17/12/2018)
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với nhiều bộ phận, nhiều khâu tiếp xúc với các tổ chức cá nhân đến liên hệ công ...
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013  (20/08/2013)
Thực hiện công văn số 6513/STC-NS ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm lãng phí năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 tại Sở như sau: I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 1. Công tác lãnh ...
Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí quý II  (20/05/2013)
Thực hiện công văn số 5250/STC-NS ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm lãng phí quý II năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí quý II năm 2013 tại Sở như sau: I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 1. ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm